Aktuality

Školy s nejlepšími výsledky – státní maturita


Informace pro maturanty při předání maturitních vysvědčení a protokolů


Národní ústav pro vzdělávání


Ministr Dobeš: Testy zveřejníme začátkem července


Organizace školního roku 2012/2013


Pozvánka na konferenci k podpoře výuky matematiky a přírodních a technických věd


Informace k uvádění prospěchu z nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky na vysvědčení a k možnosti omluvit neúčast na nepovinné zkoušce


MŠMT zveřejnilo druhou verzi návrhu věcného záměru zákona o VŠ


Volná místa na středních školách


Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na rok 2011 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky


U problémových škol dohlédne na maturitu Česká školní inspekce


Informace MŠMT k odměnám komisařů a hodnotitelů písemných prací a pracovněprávním souvislostem jejich činnosti v roce 2011


Maturity v žádném případě ohroženy nejsou


Schvalovací doložky učebnic duben 2011


Maturita v otázkách


Sdělení MŠMT k termínům konání společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012


Metodický portál – online diskuze k novým maturitám


Novela "maturitní" vyhlášky č. 177/299 Sb.


Začleňování žáků-cizinců do českých škol


Informace MŠMT k pokračování diskuze o standardech


Národní centrum Europass
Dodatek k osvědčení objasňuje kvalifikaci svého držitele a usnadňuje uznání kvalifikace v zahraničí.


Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2009/2010


Informace k zajištění činnosti školního maturitního komisaře


Souhrnné poznatky o výsledcích finančních kontrol ve školách za rok 2010


Podpora rozvoje matematické gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání
Tematická zpráva České školní inspekce.


Přijímací zkoušky na střední školy - nejčastější dotazy


Tisíce modelových otázek navrhnou učitelé
Testování na ZŠ.


Reforma závěrečné zkoušky


Jak nejlépe využít interaktivní tabuli
Český překlad praktické příručky pro učitele.


Normativy soukromých škol na rok 2011


Národní priority programu EU Mládež v akci na léta 2010-2011


Rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2011
Materiál věnuje zejména pozornost postupu při stanovení výše republikových normativů pro rok 2011.


Přijímací řízení na VŠ – 2010
Údaje z přijímacího řízení na akademický rok 2010/11, které proběhlo v kalendářním roce 2010.


Sdělení MŠMT - jednotné zkušební schéma společné části MZ pro jarní zk. období ve šk. roce 2010/2011


Nová opatření na podporu výzkumu pro léta 2012-2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představuje dvě nová opatření na podporu výzkumu a vývoje pro léta 2012-2019.


Rozvojový program pro SG roku 2011
Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.


Pokyn ministra: Úprava odměňování pedagogických pracovníků od 1.1.2011


Výsledky výzkumu PISA 2009
Zveřejnění výsledků mezinárodního výzkumu PISA 2009.


Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2011
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním


Národní deskriptory volně ke stažení
Národní deskriptory coby výchozí část kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání v ČR v podobě aktualizované publikace.


Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů
Zpráva je souhrnem poznatků a výsledků analýz z inspekčních zjištění v období 2007 až 2010.


MAG´10 - testy a klíče správných řešení
Zadání a klíče správných řešení Maturitní generálky ze všech předmětů a úrovní.


Inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů
ČŠI poukazuje na přínosy a rizika tříletého vývoje kurikulární reformy v oblasti zpracování ŠVP.


Kódy studijních programů vysokých škol (stav k 27. říjnu 2010).


Přehled základních ukazatelů českého školství v časové řadě za posledních dvacet jedna let připravil Ústav pro informace ve vzdělávání k Světovému dni statistiky.


Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení
Studie společnosti McKinsey & Company.


Změna některých podmínek konání maturitní zkoušky v roce 2011
Vyhláška č. 274/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhl. č. 90/2010 Sb., byla publikována 22. září 2010.


Postup při uznávání akademické kvalifikace
Informace o postupu při uznávání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části získané v zahraničí (nikoli pro zdravotní a sociální účely)


Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací


Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol ve věci postupu při změnách ve školském rejstříku


Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2010/11
Aktuální kritéria hodnocení, platná pro školní rok 2010/2011 zveřejňuje ČŠI pro potřebu vedení škol a školských zařízení.


Portál pro zájemce o jazykové zkoušky TOEFL
Nový portál s názvem TOEFL: Go anywhere from here pro zájemce o jazykové zkoušky TOEFL.


Soubor pedagogicko organizačních informací 2010/2011


Portál evaluačních nástrojů
Portál evaluačních nástrojů pro školy realizuje v projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav odborného vzdělávání.


Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro rok 2011
CERMAT vydává katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2011/2012.


Konzultační centra pomáhají školám vydávat Europass
Konzultační centra v deseti krajích vydávají od začátku dubna středním školám jednotné evropské desky a předtištěné hlavičkové papíry Europassu. Školám tak usnadní práci při vydávání dodatků k osvědčení.


Doporučení MŠMT k postupu při dlouhodobém pobytu žáků na zahraniční škole v rámci programu Comenius (dokument č.j. 1349/2010-91).


Sdělení MŠMT ke konání profilové části maturitní zkoušky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo informačního průvodce profilovou částí maturitní zkoušky, která je součástí nového způsobu konání maturitní zkoušky počínaje školním rokem 2010/2011.


Informační portál Inkluzivní škola
Nový informační portál se zabývá začleňováním žáků - cizinců do českého školství. Je určen pedagogům, kteří se věnují integraci cizinců do českých škol.


Kvalifikovanost a aprobovanost
ÚIV ve spolupráci s MŠMT provedl dotazníkové šetření na MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ s cílem zjistit, v jaké míře mají pedagogičtí pracovníci potřebnou kvalifikaci, a popsat strukturu nekvalifikovaných z hlediska věku, vzdělání či regionálního rozložení.
Analýza kvalifikovanosti a aprobovanosti (pdf, 626 KB)


Anonymní pradenská linka pro učitele celé ČR je k dispozici v pracovních dnech od 8:00-16:00 na telefonním čísle 841 220 220. Pomáhá při řešení problémových výchovných situací týkajících se školního prostředí.


Národní centrum bezpečnějšího internetu provozuje vzdělávací server bezpecne-online.cz, který se zaměřuje na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné používání internetu a nových komunikačních technologií. Kromě osvěty mezi dětmi a teenagery se webové stránky bezpecne-online.cz také zaměřují na učitele a rodiče.


Stránky finanční pomoci studentům – nový web MŠMT věnovaný finanční pomoci studentům slouží i k informování o pracovních verzích návrhů jednotlivých druhů finanční pomoci.


Usnesení vlády č. 727/2009 Přechod na internetový protokol verze 6 u orgánů státní správy.

Dokument ke stažení v PDF


Zákon o základních registrech

Dnes 13.2.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve třetím čtení vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dokument na portálu gov.cz


 


Zřizovatelem tohoto rozcestníku je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 www.msmt.cz. Správcem je Ústav pro informace ve vzdělávání, Senovážné náměstí 26, 110 06 Praha 1 www.uiv.cz.